Netwerken Sociale Kunst

Het karakteristieke van een net is dat het flexibel is en knooppunten heeft waarin draden uit verschillende richtingen bij elkaar komen. Het is bovendien naar alle richtingen uit te breiden. Voel je dus vrij om een gesprek over dit thema aan te knopen en zelf een netwerk op te zetten.Deelnemers aan een Netwerk Sociale Kunst proberen om in de weerbarstige praktijk van alledag sociaal kunstenaar te zijn. Dat vraagt moed, want het betekent dat je je uit moet spreken en in actie komt.

Sociale Kunst is een podiumkunst die in de situatie zelf ontstaat. Een sociaal kunstenaar werkt net als een musicus met motieven. Hij ontleent ze aan de waarden die hij in de praktijk gestalte wil geven. Hoe tempo en melodie uiteindelijk gestalte krijgen, hangt van anderen in zijn omgeving af. Dit betekent dat hij luistervaardig is en interesse toont in de motieven en belangen van zijn gesprekspartners.

Een sociaal kunstenaar neemt initiatieven om de samenleving stap voor stap te ontwikkelen. Leidend daarbij is het motto van de Sociale Ethiek dat Rudolf Steiner in 1920 formuleerde:

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.

Leden van een Netwerk Sociale Kunst behandelen elkaar als Vriend. Ze steunen elkaar in de Aristotelische zin van het woord omwille van het goede, nuttige en aangename.

Als twee stromen uit verschillende richtingen bij elkaar komen, vormt zich een spiraalvormige werveling. Ons strottenhoofd is ontstaan uit wervelingen van luchtstromen, ons hart is te zien als de wervelende ontmoeting van bloedstromen. In elke ontmoeting, elk gesprek kan zich zo’n hart vormen. Kunnen helende woorden klinken.

Het is mijn intentie om in Nederland tenminste vier van zulke netwerken op te zetten. In september 2019 wil ik een Netwerkdag Sociale Kunst organiseren.

Een belangrijke inspiratiebron voor deze netwerken is de rugdekkingsgroep waarvan ik aan het begin van dit millennium deel mocht uitmaken.